top of page
10827_edited_edited.jpg

Slovák

ABDUKČNÁ TYČ EASY CLICK MD NOHY

Malý a bežný model EZCLKMD

 

Indikácie na použitie:

Po korekcii nohy vášho dieťaťa, bráni abdukčná vzpera na nohu Easy Click relapsu tým, že nohu drží v korigovanej polohe.

UPOZORNENIE: Túto ortézu nikdy nedávajte na neskorigovanú nohu. Táto ortéza nekoriguje vbočenú nohu, iba drží korekciu dosiahnutú Ponsetiho metódou liečby, (metóda, ktorá využíva sériu sériových odliatkov na postupnú korekciu vbočenej nohy).

Inštrukcie na používanie:

Tyč Easy Click Bar by sa mala nosiť 23 hodín denne prvé 3 mesiace, potom v noci a počas spánku 2 až 4 roky. Napnutie je pri udržiavaní korekcie vbočenej nohy veľmi dôležité. Ak sa ortéza nenosí tak, ako je predpísané, existuje takmer 100-percentná miera recidívy.

Varovania a preventívne a bezpečnostné opatrenia:

Na zaistenie skrutiek napínacej tyče Dobbs Bar nikdy nepoužívajte lepidlo Loctite ani iné super lepidlo. Super lepidlo / Loctite bude reagovať s polykarbonátovým plastom a spôsobí jeho oslabenie a zlomenie.

Nastavenie tyče Easy Click

Nastavenie šírky tyče:

Tyč Easy Click Bar by sa mala nastaviť tak, aby sa šírka tyče rovnala šírke ramien dieťaťa. Zmerajte šírku ramien dieťaťa od ľavého vonkajšieho ramena po pravé vonkajšie rameno. Nastavte dĺžku tyče Easy Click Bar tak, aby sa dĺžka tyče rovnala vašej nameranej šírke ramien od stredu päty ľavého stúpatka po stred päty pravého stúpatka. Je lepšie mať tyč o niečo širšiu ako je šírka ramien, ako príliš úzku. Pre dieťa je nepohodlné, ak je dĺžka tyče príliš úzka. Pomocou šesťhranného kľúča, ktorý je súčasťou balenia, uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou na stredovej príchytke a posúvajte šírku tyčí tak, aby sa zhodovali so šírkou ramien dieťaťa. Po dosiahnutí správnej šírky, skrutky so šesťhrannou hlavou znova utiahnite, aby sa tyče pevne zaistili na svojom mieste.

Nastavenie vonkajšej rotácie:

Postihnutá noha alebo vbočená noha by mala byť nastavená na 60 stupňov vonkajšej rotácie, žiadna postihnutá strana by nemala byť nastavená na 30 stupňov alebo na vonkajšiu rotáciu. V prípade bilaterálnej vbočenej nohy by mali byť obe nohy nastavené na 60 stupňov. Uhol vonkajšej rotácie by sa mal zhodovať so stupňom vonkajšej rotácie, ktorý sa dosiahol pri poslednom odliatku. Napríklad, ak lekár dokázal skorigovať postihnutú nohu iba na 50 stupňov, potom by ortéza mala byť nastavená na 50 stupňov. Uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou na koncoch tyče a otáčajte rýchlo upínacie spony smerom von, až kým sa ukazovateľ na čiernych základniach nezrovná so správnym nastavením stupňa na spodnej strane rýchlo upínacej svorky. Opätovným dotiahnutím šesťhranných skrutiek zaistite požadovaný uhol vonkajšej rotácie.

Pripojenie AFO:

Akonáhle je nastavený uhol vonkajšej rotácie, jednoducho zasuňte čierny kúsok s označením „PUSH“ (ZATLAČIŤ) do zapusteného vybratia v spodnej časti AFO. Kus označený ako „PUSH“ (ZATLAČIŤ) sa vysunie a zaistí AFO na danom mieste. Ak chcete AFO vysunúť, silno zatlačte na časť označenú „PUSH“ (ZATLAČIŤ) a súčasne ťahajte za tyč smerom dozadu, až kým zo zapusteného vybratia nevykĺzne. Vždy najskôr obujte topánky dieťaťa, potom ich zasuňte a potom nasuňte na tyč Easy Click.

MITCHELL FJÄDERASSISTERAD DOBBS BAR

Modell SDCBMD Liten och Reguljär

 

Användarinstruktioner:

 När barnets fot har korrigerats så förhindrar Dobbs Bar fotabduktionsskena ett återfall tack vare att foten hålls kvar i det korrigerade läget.

OBSERVERA: Använd aldrig skenan på en icke-korrigerad fot. Skenan korrigerar inte klumpfot, den upprätthåller endast korrigeringen som erhållits genom Ponseti-behandlingen (en metod som använder en rad seriegipsningar för att gradvis korrigera klumpfot).

Bruksanvisning:

Dobbs Bar ska användas 23 timmar per dygn under de första 3 månaderna och under natten och under vilostunder i 2-4 år.  Det är avgörande med skena för att bibehålla korrigeringen av klumpfot. Om skenan inte används enligt anvisningarna, så blir det med nästan 100 procents säkerhet ett återfall.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd aldrig Loctite eller något annat superlimsbaserat gänglås på skruvarna i Dobbs Bar. Superlimmet/Loctite reagerar med polykarbonatplasten och gör att plasten försvagas och går av.

Förberedelse av Dobbs Bar

Inställning av bredden:

Dobbs Bar ska ställas in så att bredden på staget är densamma som barnets axelbredd. Mät barnets axelbredd från utsidan på vänster axel till utsidan på höger axel. Justera längden på Dobbs Bar så att staglängden är densamma som måttet mellan axlarna från mitten av hälen på vänster fotplatta till mitten av hälen på höger fotplatta. Det är bättre att staget är något bredare än axelbredden snarare än att den är för kort. Det är obekvämt för barnet om staglängden är för kort. Använd sexkantsnyckeln som medföljer i paketet, lossa på sexkantsskruvarna i mittklämman och skjuv stagen på bredden tills de matchar barnets axelbredd. När bredden är korrekt drar ni åt sexkantsskruvarna igen för att fästa stagen ordentligt på plats.

Inställning av den yttre rotationen:

Den påverkade foten eller klumpfoten ska ställas in på 60 graders yttre rotation, den opåverkade sidan ska ställas in på 30 graders yttre rotation.  För tvåsidig klumpfot ska båda fötterna ställas in på 60 grader.  Vinkeln på den yttre rotationen måste matcha graden på den yttre rotationen från den förra gipsningen.  Om läkaren till exempel endast kunde korrigera den påverkade foten till 50 grader så ska skenan också ställas in till 50 grader.  Lossa sexkantsnyckeln i mitten av den svarta svängarmen och rotera snabbklämman utåt tills markören på den svarta svängarmen är i linje med den korrekta gradinställningen på nederdelen av snabbklämman.  Dra åt sexkantsskruven för att låsa den önskade vinkeln på den yttre rotationen.

Montering av AFO:

När vinkeln är inställd för den yttre rotationen, så skjuver du in den svarta delen märkt ”PUSH” till fåran på nederdelen av AFO:en. Delen märkt ”PUSH” trycks upp och låser AFO:en på plats. För att ta av AFO:en trycker du bestämt på delen märkt ”PUSH” samtidigt som du drar bakåt på staget tills den glidit bort från fåran.

RÝCHLOUVOĽŇOVACIA NAPÍNACIA PODPORNÁ TYČ DOBBS

Malý a bežný model QDCB

 

Indikácie na použitie:

Po korekcii nohy vášho dieťaťa bráni abdukčná ortéza nohy Dobbs Bar relapsu tým, že nohu drží v korigovanej polohe.

UPOZORNENIE: Túto ortézu nikdy nedávajte na neskorigovanú nohu. Táto ortéza nekoriguje vbočenú nohu, iba drží korekciu dosiahnutú Ponsetiho metódou liečby, (metóda, ktorá využíva sériu sériových odliatkov na postupnú korekciu vbočenej nohy).

Inštrukcie na používanie:

Dobbs Bar by sa mala nosiť 23 hodín denne prvé 3 mesiace, potom v noci a počas spánku 2 až 4 roky. Napnutie je pri udržiavaní korekcie vbočenej nohy veľmi dôležité. Ak sa ortéza nenosí tak, ako je predpísané, existuje takmer 100-percentná miera recidívy.

Varovania a preventívne a bezpečnostné opatrenia:

Na zaistenie skrutiek v tyči Dobbs Bar nikdy nepoužívajte lepidlo Loctite ani iné super lepidlo. Super lepidlo / Loctite bude reagovať s polykarbonátovým plastom a spôsobí jeho oslabenie a zlomenie.

Nastavenie napínacej tyče Dobbs Bar

Nastavenie šírky tyče:

Tyč Dobbs Bar by sa mala nastaviť tak, aby sa šírka tyče rovnala šírke ramien dieťaťa. Zmerajte šírku ramien dieťaťa od ľavého vonkajšieho ramena po pravé vonkajšie rameno. Nastavte dĺžku tyče Dobbs Bar tak, aby sa dĺžka tyče rovnala vašej nameranej šírke ramien od stredu päty ľavého stúpatka po stred päty pravého stúpatka. Je lepšie mať tyč o niečo širšiu ako je šírka ramien, ako príliš úzku. Pre dieťa je nepohodlné, ak je dĺžka tyče príliš úzka.

Pomocou šesťhranného kľúča, ktorý je súčasťou balenia, uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou na stredovej príchytke a posúvajte šírku tyčí tak, aby sa zhodovali so šírkou ramien dieťaťa. Po dosiahnutí správnej šírky, skrutky so šesťhrannou hlavou znova utiahnite, aby sa tyče pevne zaistili na svojom mieste.

Nastavenie vonkajšej rotácie:

Postihnutá noha alebo vbočená noha by mala byť nastavená na 60 stupňov vonkajšej rotácie, žiadna postihnutá strana by nemala byť nastavená na 30 stupňov alebo na vonkajšiu rotáciu. V prípade bilaterálnej vbočenej nohy by mali byť obe nohy nastavené na 60 stupňov. Uhol vonkajšej rotácie by sa mal zhodovať so stupňom vonkajšej rotácie, ktorý sa dosiahol pri poslednom odliatku. Napríklad, ak lekár dokázal skorigovať postihnutú nohu iba na 50 stupňov, potom by ortéza mala byť nastavená na 50 stupňov. Uvoľnite skrutku so šesťhrannou hlavou v strede čierneho otočného ramena a otáčajte červený "Y" kus smerom von, až kým sa ukazovateľ na líniách čierneho otočného ramena nezrovná so správnym nastavením stupňov na červenom "Y" kuse. Opätovne dotiahnite skrutku, aby sa zaistila v požadovanom uhle vonkajšej rotácie.

Pripojenie stúpatka k topánkam / AFO:

Čierne stúpatko pripojte k spodnej časti topánok Markell / AFO tak, že zarovnáte dva zapustené otvory v čiernom stúpatku s dvoma otvormi na spodnej časti topánok. Pomocou štandardných skrutiek s hlavou, ktoré sú súčasťou dodávky najskôr dotiahnite jednu skrutku do polovice, potom úplne utiahnite druhú skrutku. Potom sa vráťte späť a úplne dotiahnite prvú skrutku.

Používanie funkcie rýchleho odpojenia:

Akonáhle je stúpatko pripevnené k topánkam, nasuňte čierne stúpatko na dve červené príchytky a posuňte stúpatko smerom dopredu, aby ste zaistili pružinovú západku a zaistili topánky na mieste. Ak chcete topánky uvoľniť, vytiahnite pružinu zaťaženej západky pričom súčasne tlačíte stúpatko smerom dozadu smerom k päte dieťaťa.

NASTAVITEĽNÁ NAPÍNACIA TYČ DOBBS 2.0 (DOBBS BAR)

Malý a bežný model SDCBMD 2.0

 

Indikácie na použitie:

Po korekcii nohy vášho dieťaťa bráni napínacia tyč Dobbs Bar relapsu úponu nohy tým, že nohu drží v korigovanej polohe.

UPOZORNENIE: Túto ortézu nikdy nedávajte na neskorigovanú nohu. Ortéza nekoriguje chodidlo, drží iba korekciu dosiahnutú Ponsetiho metódou liečby, (metóda, ktorá využíva sériu sériových odliatkov na postupnú korekciu vbočenej nohy).

Inštrukcie na používanie:

Napínacia tyč Dobbs Bar by sa mala nosiť 23 hodín denne prvé 3 mesiace, potom v noci a počas spánku 2 až 4 roky. Napnutie je pri udržiavaní korekcie vbočenej nohy veľmi dôležité. Ak sa ortéza nenosí tak, ako je predpísané, existuje takmer 100-percentná miera recidívy.

 

Varovania a preventívne a bezpečnostné opatrenia:

Na zaistenie skrutiek napínacej tyče Dobbs Bar nikdy nepoužívajte lepidlo Loctite ani iné super lepidlo. Super lepidlo / Loctite bude reagovať s polykarbonátovým plastom a spôsobí jeho oslabenie a zlomenie.

Nastavenie napínacej tyče Dobbs Bar

Nastavenie šírky tyče:

Napínacia tyč Dobbs Bar by mala byť nastavená tak, aby sa šírka tyče rovnala šírke ramien dieťaťa. Zmerajte šírku ramien dieťaťa od ľavého vonkajšieho ramena po pravé vonkajšie rameno. Nastavte dĺžku napínacej tyče Dobbs Bar tak, aby sa dĺžka tyče rovnala vašej nameranej šírke ramien od stredu päty ľavého stúpatka po stred päty pravého stúpatka. Je lepšie mať tyč o niečo širšiu ako je šírka ramien, ako príliš úzku. Pre dieťa je nepohodlné, ak je dĺžka tyče príliš úzka. Pomocou šesťhranného kľúča, ktorý je súčasťou balenia, uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou na stredovej príchytke a posúvajte šírku tyčí tak, aby sa zhodovali so šírkou ramien dieťaťa. Po dosiahnutí správnej šírky, skrutky so šesťhrannou hlavou znova utiahnite, aby sa tyče pevne zaistili na svojom mieste.

Nastavenie vonkajšej rotácie:

Postihnutá noha alebo vbočená noha by mala byť nastavená na 60 stupňov vonkajšej rotácie, žiadna postihnutá strana by nemala byť nastavená na 30 stupňov alebo na vonkajšiu rotáciu. V prípade bilaterálnej vbočenej nohy by mali byť obe nohy nastavené na 60 stupňov. Uhol vonkajšej rotácie by sa mal zhodovať so stupňom vonkajšej rotácie, ktorý sa dosiahol pri poslednom odliatku. Napríklad, ak lekár dokázal skorigovať postihnutú nohu iba na 50 stupňov, potom by ortéza mala byť nastavená na 50 stupňov. Uvoľnite skrutku so šesťhrannou hlavou v strede čierneho otočného ramena a otáčajte rýchlo upínaciu sponu smerom von, kým sa ukazovateľ na čiernom otočnom ramene nezarovná so správnym nastavením stupňov na spodnej strane rýchlo upínacej spony. Opätovným dotiahnutím šesťhrannej skrutky zaistite požadovaný uhol vonkajšej rotácie.

Nastavenie napätia aktívnej pružiny:

S logom Dobbs smerom od vás. Vyhľadajte číselník v zadnej časti puzdra pružiny, toto bude vaše prvé nastavenie. Uvoľňujte šesťhrannú zadnú nastavovaciu skrutku, kým sa číselník neuvoľní, (neodskrutkujte ho úplne, len toľko, aby sa dalo otáčať zeleným číselníkom). Otáčajte zelený číselník, až kým sa v nastavovacom záreze / okne neobjaví správne biele číslo. Znovu dotiahnite túto skrutku úplne, aby ste nastavili nastavenie zadnej pružiny. Otočte tyč tak, aby logo Dobbs smerovalo k vám. Uvoľňujte prednú šesťhrannú skrutku, až kým sa plastové zuby neoddelia. Otáčajte vrúbkované čierne kúsky, až kým sa biele bodkované čiary nezrovnajú s rovnakým napätím pružiny na číselnej čiare, ktorú ste nastavili v zadnom nastavení. Obidva nastavovacie číselníky, aj zadný, aj predný, musia

byť nastavené na rovnaké číslo. Opätovne dotiahnite prednú šesťhrannú skrutku. Tieto kroky opakujte na opačnej strane tyče, aby ste dokončili nastavovanie novej napínacej tyče Dobbs Bar.

 

Pripojenie AFO:

Akonáhle je nastavený uhol vonkajšej rotácie, jednoducho zasuňte čierny kúsok s označením „PUSH“ (ZATLAČIŤ) do zapusteného vybratia v spodnej časti AFO. Kus označený ako „PUSH“ (ZATLAČIŤ) sa vysunie a zaistí AFO na danom mieste. Ak chcete AFO vysunúť, silno zatlačte na časť označenú „PUSH“ (ZATLAČIŤ) a súčasne ťahajte za tyč smerom dozadu, až kým zo zapusteného vybratia nevykĺzne.

bottom of page